Contact Voorwaarden Sitemap

Algemene Voorwaarden Distinct

1.

Toepasselijkheid en definities

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Voorwaarden: de onderhavige leveringsvoorwaarden;
Distinct: V.O.F. Distinct, gevestigd te Hilversum, de gebruiker van de Voorwaarden;
Klant: degene met wie een overeenkomst wordt of is gesloten of aan wie door Distinct een aanbod of offerte wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door Distinct een of meer diensten worden of zijn verricht;
Producten: alle softwareprogramma's en/of met informatietechnologie verband houdende zaken;
Diensten: alle werkzaamheden waartoe Distinct zich jegens de Klant heeft verbonden te verrichten;
Service: het opheffen van storingen, die bij normaal gebruik van de apparatuur volgens haar bestemming door eigen gebreken in de apparatuur zijn ontstaan en het onderhouden van software, zodat het onder vernieuwde systemen foutloos kan blijven functioneren.

1.2

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Distinct en de Klant alsmede op alle aanbiedingen/offertes van Distinct. Indien Distinct bij het uitvoeren van een overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, zijn de Voorwaarden tevens op deze werkzaamheden van toepassing.

1.3

Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn voor Distinct slechts bindend, indien deze door Distinct uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.4

Distinct behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Nieuwe voorwaarden treden in de plaats van eerdere algemene voorwaarden.

2.

Aanbiedingen en prijzen

2.1

Alle aanbiedingen van Distinct, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de (potentiële) Klant verstrekte gegevens. De aanbiedingen binden Distinct niet, behalve indien en voor zover door Distinct schriftelijk anders is vermeld. Distinct kan derhalve een aanbieding na aanvaarding door de Klant herroepen, mits dit direct geschiedt.

2.2

Een aanvaarding door de Klant van een door Distinct gedane aanbieding die afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de aanbieding. Een dergelijke aanvaarding bindt Distinct alleen, indien de afwijkingen van de aanbieding door Distinct schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

2.3

Aanbiedingen hebben, tenzij in de offerte anders is aangegeven een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen vanaf de datum vermeld op de offerte.

2.4

Tenzij anders aangegeven zijn alle door Distinct gehanteerde prijzen:
a: Exclusief BTW;
b: Exclusief kosten van transport en verzendkosten;
c: Vermeld in Euro;

2.5

Elke prijsopgave is vrijblijvend. De in de aanbieding opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer in één of meer van deze kostprijsbestanddelen ná de aanbieding, maar vóór de levering, een niet voorzienbare verhoging optreedt, behoudt Distinct zich het recht voor die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen.

3.

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1

Een overeenkomst tussen de Klant en Distinct komt eerst tot stand nadat Distinct een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. De schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging door Distinct wordt geacht de inhoud van de overeenkomst volledig en juist te hebben weergegeven.

3.2

Afspraken, gemaakt nadat een overeenkomst conform het vorige lid tot stand is gekomen, binden Distinct slechts indien deze afspraken door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Distinct schriftelijk zijn bevestigd of bekrachtigd.

3.3

Iedere door Dictinct gesloten overeenkomst wordt slechts aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Een en ander ter beoordeling van Distinct.

4.

Levertijd en Levering

4.1

Alle leveringen geschieden aan het door de Klant opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. Het tijdstip van levering is het moment waarop de Producten aan het door de Klant opgegeven adres worden aangeboden.

4.2

De Klant is verplicht het geleverde Product terstond bij de feitelijke levering doch in ieder geval binnen 3 (drie) werkdagen op eventuele gebreken of beschadigingen te controleren. Na voornoemde termijn wordt het Product geacht de Klant in goede orde, compleet en zonder schade te hebben bereikt.

4.3

Een geleverde Dienst wordt geacht naar behoren en zonder tekortkomingen te zijn geleverd indien niet binnen drie werkdagen na levering eventuele tekortkomingen of gebreken schriftelijk aan Distinct zijn gemeld.

4.4

Een door Distinct bij de aanbieding, offerte of overeenkomst opgegeven levertijd heeft niet de strekking fataal te zijn en geldt slechts bij benadering. Iedere levertijd is naar beste weten vastgesteld en zal zoveel als mogelijk in acht worden genomen.

4.5

Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de Klant bevoegd om Distinct bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen.

4.6

Distinct is in ieder geval niet gebonden aan een levertijd die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet meer kan worden gehaald. In geval van excessieve overschrijding van de levertijd zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.

5.

Aanbiedingen en prijzen

5.1

Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te installeren goederen zijn voor rekening en risico van de Klant en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Distinct, tenzij anders overeengekomen.

5.2

De Klant dient ervoor zorg te dragen dat:
a: Het personeel van Distinct direct na aankomst op de locatie waar de apparatuur dient te worden geÔnstalleerd, kan aanvangen met de installatiewerkzaamheden en voorts in de gelegenheid is de werkzaamheden binnen de normale werkuren te verrichten, dan wel buiten de normale werkuren, voor zover dit noodzakelijk mocht blijken te zijn;
b: De nodige en gebruikelijke hulp- en bedrijfsmaterialen (elektriciteit en verlichting daaronder begrepen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking worden gesteld;
c: Alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd en;
d: Vooruitlopend op en tijdens de installatie gezonden goederen op de juiste plaats aanwezig zijn.

5.3

Bij vertraging in de installatie, veroorzaakt door het niet voldoen door de Klant aan de verplichtingen als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, wordt de overeengekomen levertijd met de duur van die vertraging verlengd.

6.

Overmacht

6.1

Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

6.2

In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

6.3

Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

6.4

Indien Distinct bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Klant heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de Klant in rekening te brengen.

7.

Betaling

7.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening.

7.2

De Klant is niet gerechtigd tot aftrek, verrekening of opschorting van een betaling.

7.3

Distinct is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden. Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of wordt nagelaten, is Distinct gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen, zonder dat de opdrachtgever hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

7.4

Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de klant verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,-, onverminderd het recht van Distinct om vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

8.

Eigendomsvoorbehoud

8.1

In geval de Klant op enigerlei wijze jegens Distinct in gebreke blijft, is Distinct gerechtigd de Producten terug te nemen. De Klant verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde Distinct in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.

9.

Garantie

9.1

Distinct staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten en verrichte Diensten gedurende een periode van twaalf (12) maanden na (op)levering. Garantie voor door Distinct elders ingekochte Producten en Diensten wordt slechts gegeven indien en voor zover de derde waarvan het Product of de Dienst is betrokken of de oorspronkelijke fabrikant, deze garantie verstrekt.

9.2

Gebreken en tekortkomingen aan de door Distinct geleverde Producten en/of Diensten die onder de garantie vallen, dienen schriftelijk te worden gemeld bij Distinct.

9.3

De garantie bestaat daarin, dat Distinct de gebreken aan het geleverde gedurende de eerste zes maanden na (op)levering zo spoedig mogelijk en geheel voor haar rekening herstelt, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorgdraagt, dan wel het geleverde vervangt door een gelijkwaardig product met tenminste dezelfde functionaliteit. Gedurende de tweede periode van zes maanden vallen eventuele loonkosten buiten de garantie en zijn derhalve voor rekening van de Klant.

9.4

Indien blijkt dat het Product of de Dienst geen gebreken vertoont, komen alle gemaakte kosten voor rekening van de Klant.

9.5

Het nakomen van de garantieverplichtingen door Distinct geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.6

Indien Distinct ter voldoening aan haar garantieverplichtingen Producten vervangt, worden deze vervangen Producten weer eigendom van Distinct.

9.7

Alle garantieaanspraken vervallen in het geval:
a: Er zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door Distinct nabewerkingen, wijzigingen of reparaties door de Klant of derden - niet ingeschakeld door Distinct - zijn uitgevoerd;
b: Het geleverde door de Klant is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is;
c: Het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden en/of;
d: Het geleverde ondeskundig of niet conform de bestemming is gebruikt;
e: De Klant in gebreke blijft met de voldoening van enige (contractuele) verplichting jegens Distinct.

10.

Aansprakelijkheid

10.1

Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens een beroep op garantie of schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Distinct, is iedere aansprakelijkheid van Distinct voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte Producten, verrichte werkzaamheden en/of geleverde Diensten zowel bij de Klant als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2

Behoudens opzet of grove schuld is Distinct evenmin aansprakelijk voor fouten van haar personeel, dan wel van personen, die door Distinct in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

10.3

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.

10.4

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

10.5

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen 48 uur nadat de Klant met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij Distinct meldt.

10.6

Eventuele aansprakelijkheid van Distinct is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Distinct wordt vergoed.

10.7

Ten aanzien van Producten en Diensten die Distinct van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantiebepalingen) ook gelden jegens de Klant.

11.

Annulering

11.1

Bij annulering van de overeenkomst door de Klant ten gevolge van welke oorzaak dan ook, behoudt Distinct zich het recht voor nakoming te eisen.

11.2

Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

12.

Opschorting en ontbinding

12.1

Indien de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

12.2

De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

13.

Toepasselijk recht en geschillen

13.1

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.